Hjelpeapparatet, lover og regler

I Norge har vi et godt utbygd hjelpeapparat som skal bistå funksjonshemmede. Hjelpeapparatet omfatter helsetjenestene og i Norge er disse organisert på to hovednivå.

Det første er kommunene som har ansvar for primærhelsetjenesten, også kalt førstelinjetjenesten. De skal yte tjenester knyttet til helsestasjoner, legeordning, legevakttjeneste, sykehjem og medisinsk habilitering og rehabilitering.

Det andre nivået er statlig og har ansvar for spesialisthelsetjenesten som omtales som en andrelinjetjeneste. Staten skal sikre at den enkelte borger får de nødvendige helsetjenestene gjennom drift av sykehus og poliklinikker.

Privatpraktiserende leger, logopeder og audiopedagoger er også en del av spesialisthelsetjenesten. Når det gjelder tiltak for hørselshemmede så dekkes disse på begge nivåer.

Høresentralene inngår i spesialisthelsetjenesten, som er en andrelinjetjeneste. De er lagt til sykehusene og har spesifikke oppgaver som diagnostisering, rehabilitering og opplæring knyttet til teknisk audiologiske og audiopedagogiske tiltak.

Når et barn blir diagnostisert som hørselshemmet, går informasjon fra høresentralen til kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste og til Statped. Statped skal bistå kommunene med å legge til rette for god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov.

I hvert fylke finner vi en NAV Hjelpemiddelsentral som også er en andrelinjetjeneste og som skal bistå kommunene med å tilrettelegge tekniske løsninger.Hjelpemiddelsentralene samarbeider med kommunens hørselskontakt og har også tolketjeneste som en del av sin virksomhet.

Det er kommunene, altså førstelinjetjenesten, som har hovedansvar for å gjennomføre tiltak for den enkelte. Men for mange kommuner, og spesielt de små som ikke har nødvendig kompetanse eller ressurser, blir det viktig med et godt samarbeid med andrelinjetjenesten. Mange kommuner har tilsatt egne koordinatorer som skal bidra til at dette skjer.

Alle disse tjenestene styres av ulike lover, regler og forskrifter. Samtlige lover kan du finne på Lovdata.

Der er lovene ordnet i alfabetisk rekkefølge, og de mest aktuelle i denne sammenheng kan være lov om:

Forskrifter kan du finne på et annet sted på Lovdata.

Relevante forskrifter her kan være:

Det er utarbeidet en egen veileder for opplæring av hørselshemmede, denne ligger www.udir.no.

Vi vil også vise til at alle offentlige utredninger i Norge, NOUer, finnes på denne nettsiden.

Det finnes også nyttig informasjon på www.statped.no

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *