Konsekvenser av hørselstap

Et hørselstap har flere
konsekvenser for et barn.Individuelle forskjeller vil være avhengig av flere forhold, som for eksempel:

  • grad av hørselstap
  • type hørselstap
  • tidpunkt for når hørselstapet inntraff
  • hvilke tiltak som er igangsatt

Men uansett type eller grad av hørselstap vil det være vanskelig å oppfatte tale. Og det kan føre til forsinket talespråksutvikling.Og en god språkutvikling er en forutsetning for god sosial og emosjonell utvikling. En konsekvens få tenker på, er at hørselshemmede er spesielt sårbare for støy. For elever som har problemer med å oppfatte tale, kan støy i verste fall føre til at eleven bare i begrenset grad vil ha utbytte av ordinær undervisning. Også i sosialt samspill med andre kan støy bli et problem.

Hørselshemmede elever kan ha god nytte av tekniske hjelpemidler. Men det er vanskelig å si noe om hvor godt den enkelte fungerer med utstyret som blir tildelt. Derfor blir det nødvendig med kontinuerlig vurdering av de tiltakene som blir gjort.

Noen elever kan også ha progredierende hørselstap. Og det krever ekstra oppfølging.

Her tar vi for oss hvilke konsekvenser et hørselstap kan få for en elevs språklige, emosjonelle og sosiale utvikling. Og hvordan hørselstapet kan påvirke eleven rent fysisk. Du kan også gjøre deg kjent med ulike mestringsstrategier som hørselshemmede elever kan utvikle.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *