<-Til statped.no

Bruk av narrativer til dokumentasjon og personlig portefølje

Metodiske tips | 05.10.2007 | Eli Qvenild

Som kjent har mange afasirammede vansker med å uttrykke seg når de skal fortelle om seg selv og sine opplevelser. En måte å hjelpe den afasirammede til å fortelle sin historie og sette ord på sine tanker og følelser, er å forsøke å skrive ned hans/hennes budskap i enkle ord og setninger. Metoden kan benyttes selv på afasirammede med omfattende ekspressive vansker, men som har relativt god auditiv forståelse.

Jeg gjør dette på følgende måte

Med utgangspunkt i et ord, en gest, et bilde e.l., stiller jeg ja/nei-spørsmål som den afasirammede svarer på. Det kan være å fortelle om aktiviteter på et dagsenter, beskrive epileptiske anfall o.l. Så setter vi oss begge foran datamaskinen, og jeg skriver ned enkle setninger (i jeg-form) ut fra det vi har snakket om. Etter hvert som jeg skriver og leser høyt det jeg har skrevet, får jeg bekreftelse fra den afasirammede på at det jeg har skrevet er i overensstemmelse med hva han/hun mener.

Så tar jeg en utskrift av teksten, og den afasirammede leser den hvis han/hun klarer det. Dersom det ikke er mulig, leser jeg teksten høyt mens den afasirammede følger med. Til slutt settes teksten inn i den afasirammedes perm slik at han/hun kan lese den flere ganger, eventuelt vise teksten til andre som ledd i dokumentasjon.

Min erfaring er at de fleste setter stor pris på å få hjelp til denne type dokumentasjon, som også kan benyttes som ledd i en personlig portefølje. På de neste sidene vil du finne fire eksempler hvor denne metoden har blitt anvendt.

Dersom du vil lese mer om personlig biografi og narrativer, kan jeg anbefale kapittel 5 "Developing Therapies for Developing Identities", i boka Beyond aphasia av Pound, C. & al (Winslow Editions, 2000). Dette kapittelet handler om å utvikle terapier for arbeid med identitet. Forfatterne skriver bl.a. om å utarbeide en ”personal portiofolio”, som kan variere i form, innhold og stil, men kan beskrives som:


Litt om meg selv


Min dag på dagsenteret


7.12.04


13. juni 2006