Webhefte 10


cancel

"10 fordeler med å være døv" av Paal Richard Peterson

Presentasjon av seg selv

Oppgave:

- Dere kan lage en liten presentasjon av dere selv, og ”presenterer” for hverandre etterpå. Gi hverandre tilbakemeldinger.

- Lag presentasjon til ulike situasjoner og diskuter hva som er relevant info i de ulike situasjonene.

 

Innledningen til forelesningen

Paal R. trekker fram eksempler på ulike artikler fra forskjellige aviser. Han bruker media for å vise hva slags inntrykk folk får om døve gjennom ulike avisoverskrifter. Eksempler på artikler han tar opp her er:

1.artikkel
"Reddet fra stillheten" (aftenposten 2000), en artikkel om et barn som har fått CI og er blitt "reddet" og fått et liv utenfor stillhetens glasskule.

2.artikkel
"Dømt til et liv som døv" (2002) Gavin, en liten gutt baby fra USA. Mødrene hans valgte en far som har flere døve i generasjonen. De valgte denne mannen til kunstrisk befruktning som en slags "garanti" på at barnet deres ville bli døv.

3.artikkel
"Reddes fra å bli døv" En artikkel om hørselsscreening av små nyfødte baby. Hvis undersøkelsen viser at barnet hører dårlig, vil barnet få hjelp fort slik at barnet kan reddes til "å leve normalt"

Oppgave:

- Diskuter i klassen de ulike avisoverskriftene som Paal R. presenterer her. Hva mener dere om de? Har dere sett lignende overskrifter i andre aviser?

- Hva mener dere om medias fremstilling av døve?

- Har dere forslag til hva man kunne skrevet om døve i media som har allmenn interesse?


Fordel nr 1


Fordel nr 2


Fordel nr 3

Oppgave:

- Døve har et informasjonshandikap, hva menes med det?

Drøfting, hva er normal?

Oppgave:

- Hvordan diskuterer Paal R. begrepene normalitet og avvik her? Hva menes med at døve medisinisk sett er avvik?

- Paal R. nevner at tegnspråk er mer akseptert som et språk i dag enn før. Hva mener dere? Hvilke konsekvenser tror dere det kan ha for døve dersom tegnspråk blir godkjent som offisielt språk?

- Hva er funksjonshemmede interesseorganisasjons viktigste kampsak?

- Diskuter i klassen hva som menes med normal og ikke normal / likhet og ulikhet? Paal R. nevner her at forskjellen mellom døve og hørende blir stadig mindre, hva mener dere?


Fordel 4

Oppgave:

- Hva mener samfunnet er nøkkelen til at døve skal ”miste” sin funksjonshemming?

- Se på historien, hva slags syn har man hatt på tegnspråk?(se f.eks. Milano kongressen 1880. Ressursvideo 5 og 6)


Ci- debatten og tospråklighet

Oppgave:

- Klassen kan diskutere tospråklighet, hva er det? Hva ligger i begrepet tospråklighet?

- Hvor viktig er det for døve å være tospråklige? Hva med de tunghørte og de som har CI?

- Føler dere at dere har utbytte av å kunne både tegnspråk og norsk?

- Ser dere på dere selv som tospråklig?


Barns språkutvikling

Oppgave:

- På hvilken måte trekker Paal R. inn boken til Nils Arne Eggen, Go'foten, når han snakker om barns språkutvikling?

- Hva viser den svenske undersøkelse av tunghørte barn som går integrert på vanlig skole?

- Drøft i klassen om deres egne erfaringer samsvarer med det Paal R. sier her.

Liten repetisjon av de punktene han har nevnt tidligere

Myte om tegnspråk

Oppgave:

- Hva mener dere om denne myten som blir nevnt her? Har dere hørt andre myter om tegnspråk?

Paal R. sine argumentasjoner for hvorfor tegnspråk er viktig

Oppgave:

- Er dere enige med Paal R.? Hva er deres synspunkt her? Argumenter for hvorfor tegnspråk er viktig eller ikke viktig for hørselshemmede barn.

- Fører tegnspråk til isolasjon?

- Er det nødvendig å kunne tegnspråk for å få bedre tilgang på info?


Fordel nr 5

Oppgave:

- Hva menes med begrepet tokulturell?

Definisjonen på Døve kultur på Lillehammer 1982, Nordisk døvekultur festivalen:

"Døvekultur er det livsmønster som betinges av eller er avhengig av det visuelle språk, tegnspråket"
(fint kommunikasjon med publikumet her!)

- Har døve egen kultur? Hva mener dere?

- Er dere enig i definisjonen av døvekultur som ble laget på Lillehammer 1982. Hvordan vil dere definere døvekultur?

- Hvordan ville dere ha argumentert for en som ikke har kjennskap til døvemiljø at døve har egen kultur?

 

Paal R. sin drøfting av fordelen med å være tokulturell

Sammenligner døve med samer

Oppgave:

- Er døve en etnisk minoritet? Dere kan se i ulike oppslagsverk (f.eks. ordbøker, leksikon) hva står det om etnisk og minoritet .

- Drøft begrepene etnisk og minoritet. Dere kan diskutere og finne ut hva slags minoritet dere mener døve er.

Fordel nr 6

Oppgave:

- Hva menes med begrepet transnasjonal?

- Er dere enige i at det er viktig å skape kontakter med døve i andre land?

- Har dere kontakt med døve i andre land?

 

Diskurs "Oss og dem"

Oppgave:

- Har dere noen eksempler på at man kan gå ”for langt” i å bli en sterk gruppe

 

 

Fordel nr.7

 

Oppgave:

- Hva tenker dere om deres egne jobbmuligheter?

 


Fordel nr. 8

Oppgave:

- Er dere enige med Paal R. sin påstand her?

Fordel 9

Oppgave:

- Er dere enige med Paal R. sin påstand her?

Fordel 10

Oppgave:

- Er det riktig å få økonomisk støtte? Noen som kan gå for langt?

 

Avslutningen

Oppgave:

- Hvis dere skulle skive noe om døve i avisen, hva ville dere ha skrevet? Hvordan kan man være med på å endre det negative synet på døve?

- Har dere sett lignende artikler der det står noe positivt om døve eller tegnspråk? Hva stod det i disse artiklene?

- Har dere eksempler på flere fordeler med å være døv som Paal R. ikke har tatt opp her?